Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie tworzyć oraz nadzorować funkcjonowanie działu spedycji i transportu drogowego w Kwidzynie, realizując założenia budżetowe, optymalizując koszty, przy zachowaniu odpowiednich wskaźników jakościowych oraz modelu pracy zgodnego z polityką Firmy. Do obowiązków Koordynatora / Kierownika Oddziału należeć będzie czynny udział w pozyskiwaniu nowych klientów, utrzymywanie dobrych i długotrwałych relacji z bieżącymi klientami, przygotowywanie ofert, a także budowanie i utrzymywanie relacji z przewoźnikami.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenie min. średnie (preferowane, wyższe)
 • doświadczenie min. 5 lat na stanowisku spedytora – warunek konieczny
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (TSL) oraz kierowanie kilkuosobowym zespołem
 • doświadczenie w działalności operacyjnej w branży TSL (najlepiej, spedycyjnej)
 • komunikatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętności negocjacyjne
 • kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, otwartość na nowe pomysły
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy kilkuosobowego zespołu
 • wysoka kultura osobista
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)

To co możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz Indywidualny System Motywacyjny
 • samochód służbowy
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe na życie
 • prywatny Pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie wakacji i inne świadczenia okolicznościowe

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: ftl@chg.pl

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była uwzględniana na potrzeby przyszłych rekrutacji umieść w CV dodatkową zgodę: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 5860104285, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@otlogistics.pl lub korespondencyjnie: OT Logistics S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.

4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.

7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

9) Przysługuje  Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego, tj. do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.