Obecnie do naszego biura głównego w Gdyni poszukujemy osoby na:

Stażystka/ Stażysta ds. kadrowych

Lokalizacja: Gdynia, ul. Śląska 47

 

Stażysta/ Stażystka będzie wspierał/a koordynowanie obiegu informacji i dokumentacji kadrowej w spółce przy ścisłej współpracy z firmą zewnętrzną odpowiedzialną za obsługę kadrowo-płacową oraz wspierał/a działania rekrutacyjne i rozwojowe w organizacji.

Twoje zadania będą związane z następującymi obszarami pracy:

 • obieg dokumentów kadrowych – zbieranie od obecnych i nowo zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców dokumentów kadrowych i przekazywanie ich do Centrum Usług Wspólnych – Kadry i Płace (CUW); przekazywanie pracownikom dokumentacji pracowniczej przygotowanej przez CUW; kierowanie do CUW zapytań o wystawienie RP-7 oraz przekazywanie do CUW dokumentów z archiwum zewnętrznego;
 • informacja pracownicza - pierwszy punkt kontaktu dla pracowników w kwestiach związanych z zatrudnieniem, wyjaśnianie spraw i przekazywanie pracownikom informacji z CUW;
 • rekrutacja i rozwój pracowników – wsparcie w zakresie selekcji aplikacji, umawiania na spotkania, uczestniczenie w organizacji projektów szkoleniowych;
 • wsparcie w bieżących zadaniach HR.

Dołącz do nas, jeśli:

 • jesteś studentem studiów zaocznych lub absolwentem (preferowane kierunki studiów: administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarządzanie dokumentacją),
 • jesteś dostępna/y do pracy ok. 40 h w tygodniu,
 • chcesz się rozwijać w HR i staż będzie dla Ciebie fantastycznym rozwiązaniem i początkiem przygody w HR,
 • chcesz zgłębiać tematy kadrowe i prawo pracy,
 • zwracasz uwagę na szczegóły,
 • posiadasz umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne,
 • szybko się uczysz, a także wychodzisz z inicjatywą,
 • znasz pakiet Ms Office, w szczególności Ms Excel.

W zamian za pracę z nami oferujemy:

 • płatny staż – na okres od 3 do 6 miesięcy,
 • szansę zdobycia doświadczenia w obszarze administracji HR i możliwość poznania procesów rekrutacyjnych i rozwojowych,
 • dogodną lokalizację biura (centrum Gdyni, niedaleko kolejki SKM Wzgórze Św. Maksymiliana)
 • koleżeńska atmosfera pracy i bezpośrednia kultura pracy.

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: p.wichniarek@chg.pl 

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko Stażysty oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

Informacja:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 586 010 42 85, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

iod@otlogistics.pl

lub korespondencyjnie:

 OT Logistics S.A

ul.Zbożowa 4

70-653 Szczecin

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.

4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.

6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.

7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: iod@logistics.pl.

9) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.