Zarząd C. Hartwig Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w dniu 27 czerwca 2018r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na wypłatę dywidendy w kwocie 9,5695 złotych na 1 akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy).
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że pierwsza transza dywidendy zostanie wypłacona do dnia 31.08.2018 roku, zaś druga do 31.10.2018 roku. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji. Od należnej Akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony przez Spółkę zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości od dnia 30 lipca do dnia 20 października 2018 r. w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 47, V piętro lub przesłać listem poleconym DYSPOZYCJĘ WYPŁATY DYWIDENDY na prawidłowo wypełnionym formularzu DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY za rok 2017, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki www.chg.pl lub w siedzibie Spółki winien być opatrzony własnoręcznym podpisem Akcjonariusza. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty na podstawie DYSPOZYCJI WYPŁATY DYWIDENDY, jeśli podpis Akcjonariusza, nie złożony w obecności upoważnionego pracownika Spółki, budzić będzie wątpliwości co do jego autentyczności. Adresem zwrotnym listu poleconego może być wyłącznie adres Akcjonariusza, ujawniony uprzednio w księdze akcji.
Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 20 października 2018 roku może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż do końca października 2018 roku.
Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

 Pobierz formularz: Dyspozycja wypłaty dywidendy