Trzecie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021.

 

Składanie dokumentów akcji wraz z dowodem osobistym jest możliwe w siedzibie C. Hartwig Gdynia SA ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę oraz termin pod numerem 603-721-303.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

  1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie

w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,
Zarząd C. Hartwig Gdynia S.A.