Informacja o połączeniu spółek kapitałowych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.

Zarząd C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 23 października 2017 r. plan połączenia C. Hartwig Gdynia S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Sealand Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana).

Otwórz plan połączenia spółek kapitałowych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.


Grupa Kapitałowa OT Logistics jest jedną z największych organizacji  w branży transportowo-spedycyjno-logistycznje w Europie Środkowo-Wschodniej.  Powstała wokół spółki żeglugi śródlądowej – OT Logistics S.A., której historia sięga 1946 roku.


W wyniku fuzji i przejęć dokonywanych Polsce, jak i poza jej granicami, powstał holding składający się z ponad 20 spółek operujących na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale także w spedycji morskiej, lądowej (kolejowej, drogowej), lotniczej oraz  w przeładunkach w portach morskich i terminalach śródlądowych.


Siłę Grupy Kapitałowej stanowią przede wszystkim: kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie, potencjał i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.


C. Hartwig Gdynia S.A.  w styczniu 2014 roku został członkiem Grupy Kapitałowej OT Logistics.  
W efekcie przejęcia C.Hartwig Gdynia S.A. zyskał stabilnego inwestora i szerokie perspektywy dalszego rozwoju.


Połączenie dynamicznie rozwijającej się Grupy OT Logistics z dysponującym szerokim doświadczeniem na rynku spedycji międzynarodowej operatorem logistycznym, pozwoli obu spółkom umocnić pozycję rynkową i stworzyć nowe możliwości w zakresie kompleksowej obsługi łańcuchów dostaw.


Jednocześnie C.Hartwig Gdynia S.A. będzie kontynuował dotychczasową strategię rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji lidera spedycji morskiej oraz zrównoważony rozwój w pozostałych produktach, przy jednoczesnym ciągłym dążeniu do doskonalenia jakości świadczonych usług.

http://otlogistics.com.pl/pl/