1. Co to są warunki dostawy?

Warunki dostawy są zbiorem reguł, określających zobowiązania stron, kupującego i sprzedającego. Wyjaśniają kto i od którego momentu ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem i ubezpieczeniem przesyłki. Do najczęściej używanych warunków dostawy należą Incoterms® 1990, 2000, 2010, Combiterms oraz Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym, jednakże najczęściej używanymi w praktyce obrotów międzynarodowych są wykładnie Incoterms®.

 

2. Co oznacza termin "międzynarodowy transport multimodalny"?

Termin ten oznacza przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu na podstawie jednej umowy o przewóz multimodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przyjął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

 

3. Co to jest towar o znaczeniu strategicznym?

Jest to towar podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie. Kontrola towarów podwójnego zastosowania uregulowana jest ustawodawstwem Unii Europejskiej, natomiast kontrola uzbrojenia w oparciu o krajowe akty prawne.

Towary podwójnego zastosowania są to towary, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych jak i wojskowych, termin ten obejmuje także wszystkie towary w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób mogące być wykorzystanymi do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego (Wykaz towarów podwójnego zastosowania określony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1504/2004 z 19.07.2004 zmieniającym i aktualizującym rozporządzenie (WE) nr 1334/2000…)
Uzbrojenie jest to broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie, określone w wykazie wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra ds. Gospodarki.
(Wykaz uzbrojenia określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28.09.2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz.U. nr 221 poz. 2248)).

 

4. Na czym polega konsolidacja przesyłek?

Konsolidacja polega na łączeniu kilku mniejszych przesyłek, podążających w tym samym kierunku. W tym celu spedytor sporządza na każdą skonsolidowana przesyłkę oddzielny list przewozowy oraz dodatkowo jeden list zbiorczy z listą ładunkową. Na liście zbiorczym nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki, a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy.

 

5. Co oznacza termin "przewozy drobnicowe LCL/LTL"?

Termin ten oznacza przewozy przesyłek mniejszych niż przestrzeń ładunkowa środka przewozu – kontenera lub trailera. Powszechnie są one określane skrótami: LCL (less than container load), LTL (less than trailer load).

 

6. Co oznacza skrót ADR?

Skrót ADR pochodzi od the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road i oznacza umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

 

7. Jakie towary określamy mianem towarów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne to towary, których przewóz – na podstawie przepisów zawartych w załącznikach do umowy ADR – jest zabroniony, bądź dopuszczony, ale tylko na zasadach podanych w tychże załącznikach.

 

8. Co to jest stawka waga/miara?

Stawka per 1 tona lub per 1 m3. Do obliczeń przyjmuje się wartość większą.

 

9. Co to jest kod IMDG?

Kod IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) jest to międzynarodowy morski kod materiałów niebezpiecznych. Nie ma on charakteru międzynarodowej konwencji, a więc nie jest dokumentem obowiązującym, niemniej jednak jest on uznawany i stosowany zgodnie z przyjętą praktyką.

 

10. Co to znaczy "indosować" konosament?

Poprzez indosowanie (żyrowanie) - złożenie podpisu na odwrocie konosamentu, wszelkie prawa wynikające z konosamentu na zlecenie zostają przeniesione na inną osobę.

 

11. Co oznacza skrót L/C?

Letter of credit (akredytywa dokumentowa) jest to forma zapłaty za towar stosowana w handlu zagranicznym. Stanowi zobowiązanie banku wobec eksportera, podjęte przez bank na zlecenie importera, do wypłacenia eksporterowi określonej sumy, w zamian za złożenie przez niego w przewidzianym terminie ustalonych w treści akredytywy dokumentów. Jest to wygodna i często stosowana w obrotach międzynarodowych forma płatności, zabezpieczająca interesy zwłaszcza w eksporcie.

 

12. Co kryje się pod skrótem FIOS?

Free in and out and free stowed - bez kosztów załadunku i wyładunku i bez kosztów za sztauerkę (przewoźnik nie ponosi tych kosztów), stosowane w umowach pomiędzy przewoźnikiem a czarterującym. Koszty załadunku, wyładunku i sztauerki ponosi czarterujący.

 

13. Co oznacza pojęcie "okres wolny od opłat za demurrage i detention"?

Jest to czas na podjęcie pełnego i zdanie pustego kontenera do portu, określony przez armatora. Po upływie okresu wolnego naliczane są opłaty z tytułu demurrage i detention. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

 

14. Jakie są wymary wewnętrzne kontenerów 20-stopowych i 40-stopowych?

Kontener 20-stopowy (20ft) – 5883mm x 2330 x 2355 (długość x szerokość x wysokość)
Kontener 40-stopowy (40ft) – 12010mm x 2337 x 2371 (długość x szerokość x wysokość)

 

15. Co oznacza skrót ETD/ETA?

ETD – estimated time of departure – przypuszczalny czas wypłynięcia statku z portu
ETA – estimated time of arrival – przypuszczalny czas gotowości statku do wejścia do portu

 

16. Co to jest cbm?

Cbm- ang. cubic meter- metr sześcienny

 

17. Ile europalet mieści się w kontenerze 20-stopowym/40-stopowym?

W kontenerze 20-stopowym - 11 europalet
W kontenerze 40-stopowym - 23 europalety

 

18. Co to jest feeder?

Feeder to statek, dowożący mniejsze partie towarów do/z portów oceanicznych z/do mniejszych portów np. z Gdyni do Hamburga/z Hamburga do Gdyni.

 

19. Co oznacza, że firma działa jako NVOCC?

Skrót NVOCC (ang. Non Vessel Operating Common Cartier) oznacza przewoźnika, który nie dysponuje własnymi statkami, ale poprzez zawieranie z armatorami kontraktów przewozowych i stosowanie własnych konosamentów, świadczy usługi przewozowe na swój rachunek. NVOCC jest kategorią występującą w prawie amerykańskim, które reguluje na jakich warunkach firmy amerykańskie i zagraniczne mogą uzyskać akceptację działania jako NVOCC w przewozach do/ z USA. Za wprowadzanie w życie przepisów dotyczących NVOCC, jak i za kontrolę przestrzegania tego prawa odpowiedzialny jest organ administracji państwowej USA – Federal Maritime Commission (FMC). Potocznie NVOCC jest kategorią stosowaną w przewozach morskich na całym świecie i oznacza spedytora, który wystawiając własny konosament odpowiada za powierzony mu ładunek, zgodnie z warunkami tegoż konosamentu.

 

20. Co oznacza sformułowanie door-to-door?

Door-to-door oznacza pełną obsługę spedycyjną, od momentu odbioru towaru od dostawcy, aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.

 

21. Czy firmy C.Hartwig Gdynia S.A., C.Hartwig Warszawa S.A., C.Hartwig Katowice S.A. i C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. są ze sobą powiązane?

Chociaż wszystkie wymienione firmy mają wspólne korzenie i sięgają do tradycji firmy założonej w 1858 roku przez Carla Hartwiga, w chwili obecnej są to niepowiązane ze sobą w żaden sposób spółki. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada swoje oddziały w wyżej wymienionych miastach, funkcjonują one jednak pod nazwami:

  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Warszawa
  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Katowice
  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Szczecin

W skład Grupy C.Hartwig wchodzą również:

  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Poznań
  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Łódź
  • C.Hartwig Gdynia S.A. Oddział Wrocław
  • C.Hartwig Gdynia S.A. Biuro w Krakowie

oraz spółki zagraniczne:

  • Amerpol International Ltd. w USA
  • PSA Transport Ltd w Wielkiej Brytanii
  • Poltrans Internationale Speditiongesellschaft mbH w Niemczech

C.Hartwig Gdynia S.A., jako pierwsza z grupy przedsiębiorstw noszących nazwę Hartwig stała się firmą prywatną. C.Hartwig Warszawa S.A. i C.Hartwig Katowice S.A. są nadal własnością Skarbu Państwa i oczekują na prywatyzację.