Czwarte wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021.

Składanie dokumentów akcji wraz z dowodem osobistym jest możliwe w siedzibie C. Hartwig Gdynia SA ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę oraz termin pod numerem 603-721-303.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie

w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,
Zarząd C. Hartwig Gdynia S.A.

 

Trzecie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021.

Składanie dokumentów akcji wraz z dowodem osobistym jest możliwe w siedzibie C. Hartwig Gdynia SA ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę oraz termin pod numerem 603-721-303.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie

w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,
Zarząd C. Hartwig Gdynia S.A.

 

Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

 

Do pobrania:

Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacja

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

 

Do pobrania:

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacja

Zarząd C. Hartwig Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w dniu 27 czerwca 2018r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na wypłatę dywidendy w kwocie 9,5695 złotych na 1 akcję.
 2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy).
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że pierwsza transza dywidendy zostanie wypłacona do dnia 31.08.2018 roku, zaś druga do 31.10.2018 roku. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji. Od należnej Akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony przez Spółkę zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.