Zarząd C. Hartwig Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w dniu 27 czerwca 2018r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na wypłatę dywidendy w kwocie 9,5695 złotych na 1 akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy).
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że pierwsza transza dywidendy zostanie wypłacona do dnia 31.08.2018 roku, zaś druga do 31.10.2018 roku. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji. Od należnej Akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony przez Spółkę zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Informacja o połączeniu spółek kapitałowych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.

Zarząd C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 23 października 2017 r. plan połączenia C. Hartwig Gdynia S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Sealand Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana).

Otwórz plan połączenia spółek kapitałowych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.

C.Hartwig Gdynia S.A. nawiąże stałą współpracę z przewoźnikami międzynarodowymi, dysponującymi ciągnikami siodłowymi typu low-deck.
Oferujemy atrakcyjne warunki. Praca w trybie ciągłym PL/HUN/PL.