1. Piąte wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021.

Do pobrania:

2. Czwarte wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021.

Do pobrania:

3. Trzecie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacja

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca stycznia 2021.

Do pobrania:

4. Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

 

Do pobrania:

Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacja

5. Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Działając imieniem C. Hartwig Gdynia S.A z siedzibą w Gdyni, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024354, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5860104285, REGON: 190880396, o kapitale zakładowym PLN 3.390.000 w całości wpłaconym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy C. Hartwig Gdynia SA., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

 Do pobrania:

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacja

3. Zarząd C. Hartwig Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w dniu 27 czerwca 2018r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na wypłatę dywidendy w kwocie 9,5695 złotych na 1 akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy).
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że pierwsza transza dywidendy zostanie wypłacona do dnia 31.08.2018 roku, zaś druga do 31.10.2018 roku. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji. Od należnej Akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony przez Spółkę zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem realizacji powyższego uprawnienia należy zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości od dnia 30 lipca do dnia 20 października 2018 r. w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 47, V piętro lub przesłać listem poleconym DYSPOZYCJĘ WYPŁATY DYWIDENDY na prawidłowo wypełnionym formularzu DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY. Formularz DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY za rok 2017, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki www.chg.pl lub w siedzibie Spółki winien być opatrzony własnoręcznym podpisem Akcjonariusza. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty na podstawie DYSPOZYCJI WYPŁATY DYWIDENDY, jeśli podpis Akcjonariusza, nie złożony w obecności upoważnionego pracownika Spółki, budzić będzie wątpliwości co do jego autentyczności. Adresem zwrotnym listu poleconego może być wyłącznie adres Akcjonariusza, ujawniony uprzednio w księdze akcji.
Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 20 października 2018 roku może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż do końca października 2018 roku.
Uprawnieni akcjonariusze są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

 Pobierz formularz: Dyspozycja wypłaty dywidendy